Office of the Provost 


Bilkent Üniversitesi İnsan Araştırmaları Onam Formu ile İlgili:

Bu formda bulunması gerekenler*:

a. Katılımcının isim ve adresi,

b. Katılımcının anlayabileceği düzeyde araştırmanın amacı, yöntemi, araştırmadan beklenen bilimsel yararlar, varsa yan etkiler ve olası tehlikeler,

c. Araştırmaya katılım sonucunda herhangi bir sorun olduğunda katılımcının ya da yakınının ilişki kurabileceği kişinin adı ve adresi, telefon numarası,

d. Katılımcının istediği anda araştırmacıya haber vererek çalışmadan çekilebileceği ya da araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı bırakılabileceğinin bilgisi,

e. Üniversite ile ilişkili olan (öğrenci, personel ve yakınları gibi) katılımcıların araştırmayı kabul etmeleri veya etmemeleri durumunda, veya herhangi bir nedenle çalışma programından çıkarılmaları veya kendilerinin çıkması durumunda, bunun kendileri ile ilgili akademik değerlendirmeleri, veya kendilerine verilmekte olan hizmeti olumlu veya olumsuz etkilemeyeceği,

f. Araştırmada elde edilecek sonuçların -katılımcıların kimliklerine ilişkin bilgiler yasalardan kaynaklanan istisnalar dışında gizli tutulmak kaydıyla- bilimsel amaçlı olarak rapor edilebileceği, yayınlanabileceği, (Bu gizliliğin ne şekilde sağlanacağının detayları onam formunda ve/veya başvuru belgesinde belirtilmelidir.)

g. Araştırmacının veya Etik Kurulun, katılımcının araştırma ile ilgili olarak daha iyi aydınlanması için gerekli gördüğü bunlar dışındaki bilgiler,

h. Katılımcının araştırmaya gönüllü olarak katıldığını belirten, bir tanığın ve katılımcının imzaları, (Çocuklar ve akıl hastaları gibi yazılı olur veremeyecek olan katılımcıların yerine yasal vekillerinin imzası gereklidir.)

ı. Araştırma yöneticisi veya onu temsilen bir başka araştırmacının imzası.


Ek bilgi:
a. Formun, araştırma yöneticisi veya temsilcisi tarafından imzalanmış bir kopyası katılımcıya verilmelidir.

b. Araştırma ile ilgili bir yaralanma olasılığı olan durumlarda bu, formda açıkça belirtilmeli ve bununla ilgili olarak araştırma projesi kapsamında sağlanabilecek tedavi olanakları belirtilmelidir. Yasal olarak, bu tür yaralanmalarda, Üniversitenin sorumluluğu kısıtlanamadığından, formda, yaralanma sonucu sağlanması gerekecek tedavide bir sınır olacağını ima edebilecek herhangi bir ifade olmamalıdır.

c. Katılımcı üniversitesi öğrencilerinin, araştırma etkinliği sırasında araştırmacıların herhangi birinden ders almıyor olmalarına ve/veya yakın dönemlerde zorunlu olarak bu araştırmacılardan ders almayacak olmalarına özen gösterilmelidir.

d. Araştırma çalışması sırasında katılımcının maruz kalacağı görsel, işitsel, ve diğer sinyallerin, ve/veya (anket çalışmalarındaki sorular da dahil olmak üzere) iletişimin ürkütücü, tiksindirici, kızdırıcı, rahatsız edici ögeler içerip içermediği başvuru formunda belirtilmeli, içeriyorsa katılımcı onam formu aracılığı ile bilgilendirilmelidir.
* www.baskent.edu.tr/tip/klinik_etik_kurulu_yonerge.doc belgesinden uyarlanmıştır.